Recent Changes

Friday, April 2

 1. page Documenten edited {AD(H)D-powerpoint-Ellen&Maarten.pptx} {Workshop over Asperger.doc} {AD(H)D-powerpoint-Elle…
  {AD(H)D-powerpoint-Ellen&Maarten.pptx}{Workshop over Asperger.doc} {AD(H)D-powerpoint-Ellen&Maarten.pptx} {Draaiboek workshop
  {Draaiboek workshop AD(H)D- Maarten en Ellen.docx} {Herken de Stoornis ADHD of ADD.htm} {Handwijzers workshop123.docx}
  Startdocument groep 4
  (view changes)
  2:00 am

Wednesday, March 31

 1. page Zorgplannen edited ... {Zorgplan Eikenstein De Sprong.doc} {zorgplan_09-10[1] (GroenhorstCol).doc} {commentaar Zo…
  ...
  {Zorgplan Eikenstein De Sprong.doc}
  {zorgplan_09-10[1] (GroenhorstCol).doc} {commentaar Zorgplan van Groenhorst College Velp.doc}
  {zorgplan 2009-2012 JFC.docx} {Commentaar Zorgplan JFC.docx}
  (view changes)
  12:56 pm

Monday, March 29

 1. page 6 NLD-Hester edited NLD Wat is NLD? ... Verbale Leerstoornissen. NLD NLD is een ... op school. U…

  NLD
  Wat is NLD?
  ...
  Verbale Leerstoornissen.
  NLD

  NLD
  is een
  ...
  op school.
  Uit

  Uit
  onderzoek blijkt
  ...
  beide hersenhelften.
  Het

  Het
  is dan
  ...
  de spraak).
  Bovendien

  Bovendien
  geldt dat
  ...
  nodig is.
  Jonge kinderen met NLD kunnen soms moeilijk begrippen aan visuele waarneming koppelen. De informatie kan wel intrahemisfeer (binnen één hersenhelft) verwerkt worden, maar het blijkt dan dat de interhemisfere (communicatie tussen beide hersenhelften) verwerking nog te complex is.
  Cognitieve ontwikkeling
  ...
  verbale IQ.
  Taal
  Vaak zijn er problemen in het woordbegrip en de word-fluency. Ook presteren mensen met NLD vaak slechter op de semantisch- linguistische taken, die gekoppeld zijn aan informatieverwerking en oplossingstrategieën.
  Visuele waarneming
  ...
  en doolhoven.
  Aandacht en geheugen
  Op het gebied van de aandacht is de visuele en tactiele waarneming minder goed, zelfs als de kinderen alert zijn. Het blijkt dat, indien deze kinderen een probleem vanuit hun geheugen moeten oplossen, er geen plan van aanpak beschikbaar is.
  Sociaal- emotionele ontwikkeling
  De volgende aspecten blijken prominent aanwezig te zijn:
  ...
  nieuwe situaties.
  Het sociale competentieniveau is zwak. Kinderen met NLD hebben moeite om nieuwe situaties te interpreteren, waardoor ze nogal snel in conflict kunnen komen met de omgeving. Deze kinderen hebben opvallend weinig zelfvertrouwen en zijn faalangstig in nieuwe situaties.
  Veel kinderen worden door de omgeving overschat omdat ze ogenschijnlijk normaal functioneren, hetgeen ertoe kan leiden dat ze aan verwachtingen moeten voldoen die ze niet kunnen waarmaken, wat ten koste kan gaan van hun leerprestaties.
  Deze kinderen hebben problemen met het interpreteren van eenvoudige grappen, de essentie wordt vaak niet begrepen.
  ...
  deze stoornis
  Het performale IQ is beduidend lager dan het verbale IQ
  Al jong praten en een sterke vocabulaire ontwikkeling
  ...
  Moeite met veranderingen en nieuwe situaties
  Hyaten in sociale intelligentie en interactie
  ...
  te behandelen
  Er is medicatie mogelijk. Seroxat is een middel dat aangeraden wordt voor volwassenen maar niet voor kinderen. Zij zouden visolie kunnen gebruiken. Zeker toen uit onderzoek bleek dat erg veel mensen die Seroxat gebruikten zelfmoordpogingen hadden ondernomen.
  Gevolgen voor het onderwijs
  ...
  moeite met:
  Logisch redeneren
  Het geleerde toepassen binnen een nieuwe context
  ...
  Veel oefenmateriaal aanbieden, waarin hetzelfde kunstje steeds herhaald kan worden
  Een rustige omgeving bieden
  ...
  op veranderingen
  Veel structuur bieden
  Bronnen:
  www.pobos.nl
  http://www.med.umich.edu/yourchild/topics/nld.htm
  ...
  en adolescentie
  (view changes)
  8:05 am
 2. page 6 NLD-Hester edited NLD Wat NLD Wat is NLD? NLD NLD is de ... Verbale Leerstoornissen. NLD of NLD-syn…
  NLD
  Wat

  NLD
  Wat
  is NLD?
  NLD

  NLD
  is de
  ...
  Verbale Leerstoornissen. NLD of NLD-syndroom vormen het neuropsychologisch concept van Byron P. Rourke. Rourke houdt zich al zo’n dertig jaar bezig met problemen van kinderen met NLD. Rourkes concept
  NLD
  is gebaseerd op de opvattingen van Costa en Gilberg (1981).
  De groep kinderen met NLD staat erg in de belangstelling, er worden regelmatig workshops over gehouden, er staan artikelen in tijdschriften, er worden studiedagen over gegeven enzovoort.
  NLD-kinderen worden omschreven als kinderen met problemen in de non-verbale informatieverwerking
  een neuropsychologische aandoening als gevolg van een stoornisniet of te weinig aanwezig zijn van de zogenaamde witte stof. Deze neurologische aandoening leidteen bepaalde stof (witte stof) in de regel tot allerlei andere problemen, zoals bijvoorbeeld een achterstandrechterhersenhelft. De stof draagt deze naam, door het hoge gehalte aan myeline (een vetachtige substantie in de fijnmotorische ontwikkeling,zenuwschede) die zich rondom de ontwikkeling van het ruimtelijk inzicht,axonen (neurieten) bevindt, waardoor de sociale vaardigheden en het minder goed verlopen van leerprocessen op school.
  In
  vezelbanen een witglinsterende kleur krijgen. Op de literatuur over NLD worden diverse diagnostische termen gebruikt, zoals witte-stof-deficiëntie, rechter-hemisfeer-stoornissen en andere niet classificeerbare benamingen. MetMagnetic Resonance Imaging Scan (MRI-scan) is dat ook duidelijk zichtbaar. Deze witte stof wordtvormt een beschermlaag rondom de zenuwvezels bedoeld.zenuwvezels. Deze zenuwvezels
  ...
  niet goed. De sterkste groeiDeze neurologische aandoening leidt in de regel tot allerlei andere problemen, zoals bijvoorbeeld een achterstand in de fijnmotorische ontwikkeling, de ontwikkeling van witte stof begint zes maanden voorhet ruimtelijk inzicht, de geboortesociale vaardigheden en eindigthet minder goed verlopen van leerprocessen op ongeveer driejarige leeftijd. De verdere ontwikkeling loopt door tot ongeveer dertig jaar, maar verloopt langzamer.school.
  Uit onderzoek blijkt dat in de rechter hersenhelft meer witte stof aanwezig is dan in de linker. Een aantasting van witte stof zou daarom meer negatieve gevolgen hebben voor de rechter hersenhelft dan voor de linker met als gevolg een onevenwichtige groei van beide hersenhelften.
  In populaire tijdschriften van ouderverenigingen, educatieve uitgeverijen en onderwijsbonden verschijnen regelmatig artikelen waarin Rourke’s opvattingen worden vermeld.
  Het Corpus Callosum
  In het volgende stuk licht ik de agenesis, dat wil zeggen, het zich niet (voldoende) ontwikkelen van het corpus callosum toe. Dit gedeelte richt de aandacht op signalering, diagnostiek en aanpak van non-verbale leerstoornissen en
  Het is met name interessant voor remedial teachers en leerkrachten.
  Het corpus callosum (CC) kan omschreven worden als een van de belangrijkste hersenstructuren, die voor de verbinding zorgt tussen de linkerhemisfeer (LHF) en de rechterhemisfeer (RHF). Men omschrijft het CC ook wel als een commissuur (verbindingsvezel). Daarnaast onderscheidt men:
  Projectievezels - deze zorgen voor de verbinding tussen cortex, ook wel schors genoemd, en de hersenstam en
  Associatevezels – zij verbinden de diverse gebieden van de cortex met elkaar.
  Alle vezels behoren tot de zogenaamde witte stof. De stof draagt deze naam, door het hoge gehalte aan myeline (een vetachtige substantie in de zenuwschede) die zich rondom de axonen (neurieten) bevindt, waardoor de vezelbanen een witglinsterende kleur krijgen. Op de Magnetic Resonance Imaging Scan (MRI-scan) is dat ook duidelijk zichtbaar. Men stelt onder andere dat de LHF het best ontwikkeld is voor het verwerken van stapsgewijze samenhangende informatie op een analytische wijze, terwijl de RHF informatie op een holistische (Gestalt) manier verwerkt en dat deze daarnaast ook een grote rol speelt in de reflectie van de alledaagse gebeurtenissen zoals luisteren naar liedjes, tekenen enzovoort. In die zin hebben beide hemisferen weinig met elkaar te maken en worden ze ook wel omschreven als de analytisch LHF en de verbale, intuïtieve en spatiële RHF. Hieruit zou je kunnen afleiden dat de LHF en de RHF weinig met elkaar communiceren. Niets is echter minder waar. Uit de onderzoeksgegevens die onder andere bekend zijn van split-brain patiënten en diegenen waarbij het CC door hersenletsel of agenesis is aangetast, blijkt dat het wegvallen van deze interhemisfere verbinding tot diverse problemen heeft geleid in het dagelijks functioneren.
  In de zestiger jaren vermeldden wetenschappers al dat de personen bij wie het CC werd doorgesneden wel een gemiddelde intelligentie vertoonden op de algemeen gebruikelijke testen (general intelligence), maar moeite hadden met het vergelijken van prikkels die gericht waren op visuele ruimtelijkheden en sensorische waarnemingen. Ook was het voor hen
  dan moeilijk prikkels
  ...
  beide lichaamshelften werdenworden waargenomen te
  ...
  van de RHFrechterhersenhelft niet meer naar de LHFlinkerhersenhelft gestuurd kan
  ...
  de spraak).
  Verder stelden zij dat beide hemisferen twee onafhankelijke processoren bezitten, hetgeen voordeling is voor het oplossen van problemen. Een processor is een kennisverwervend mechanisme, dat informatie verzamelt op een specifieke manier, waardoor kennis kan ontstaan.
  Zo bestaat er een visueel ruimtelijke en een verbale processor. Die kennis is niet hetzelfde als intelligentie, die algemeen van aard is.
  Een ander feit was

  Bovendien geldt
  dat om
  ...
  één processor (dus één hersenhelft) niet voldoende
  ...
  en dus communicatie tussen beide hemisferenhersenhelften nodig zijn. Dat gold met name voor het hanteren van begrippen, het redeneren en de praktische uitvoering.
  Deze theorie van Bogen en Bogen (1969), die in de wetenschappelijke literatuur bekend staat als interhemisfere interactie, is nog steeds actueel maar behoeft wel enige aanvulling. Daarvoor is meer zicht op de ontwikkeling van kind tot volwassenheid nodig.
  Ontwikkelingsaspecten
  Vanuit ontwikkelingsoogpunt kan men stellen dat het CC een van de laatste structuren is die myeliniseert. Sommige wetenschappers stellen dat dit proces pas volledig wordt afgesloten in de puberteit. Doordat het CC zich binnen een groter tijdsbestek ontwikkelt, impliceert dat een geleidelijke toename van de interactie tussen beide hemisferen en kan dat als zodanig ook gevolgen hebben voor de gedragsveranderingen die hieruit voortvloeien.
  Reuter-Lorenz & Stancak (2000) toonden aan dat het ouder worden een belangrijke rol speelt (onder invloed van myelinisatie) in het ontwikkelen van gedragingen die veranderen kunnen op basis van een snellere informatieoverdracht (interhemisfere transfer) en de doelgerichte vergelijking van informatie tussen beide hemisferen mogelijk maakt.
  Bij volwassenen blijkt deze interactie goed waarneembaar te zijn bij complexere taken waarbij een reïntegratie van informatie plaatsvindt vanuit beide hemisferen, dan bij eenvoudige taken die veelal slechts één hemisfeer benodigen (Banich & Brown, 2000).
  Een dergelijke benadering kan er uiteindelijk toe leiden dat jongere kinderen mogelijk meer profijt zouden hebben van een verdeling voor het verwerken van eenvoudige activiteiten (tussen LHF en RHF) dan oudere kinderen.
  is.
  Jonge kinderen (jonger dan 5 á 6 jaar) blijken vaker moeilijkheden te ondervinden met de complexiteit van visuele patronen. ZijNLD kunnen soms
  ...
  (binnen één hemisfeer)hersenhelft) verwerkt worden,
  ...
  de interhemisfere (communicatie tussen beide hersenhelften) verwerking nog
  ...
  complex is. Zeer eenvoudige taken kunnen deze kinderen wel uitvoeren, mits het aantal handelingen niet te groot is om iets te analyseren. Dat betekent dat moeilijkere complexe opdrachten niet door één hersenhelft worden uitgevoerd, maar door de samenwerking van beide helften. Men stelt dan dat eenvoudige taken door één hersenhelft bij jonge kinderen worden uitgevoerd, en moeilijkere taken door beide hersenhelften bij wat oudere kinderen. (Weer andere wetenschappers menen dat de invloed van geslacht en handvoorkeur gekoppeld aan de leeftijd een rol speelt in de manier van informatie verwerken.)
  Als deze benaderingen waar zijn, dan impliceert dit twee fenomenen:
  · De interhemisfere activiteit neemt toe met het ouder worden
  · Dit heeft gevolgen voor het diagnostiseren en begeleiden/behandelen van zowel jonge als oudere kinderen.
  Agenesis van het corpus callosum
  De agenesis van het CC behoort tot de ontwikkelingsneurologische aandoeningen en wordt gekenmerkt door het geheel of gedeeltelijk ontbreken van de hersenbalk. Deze heeft zich niet (voldoende) kunnen ontwikkelen. Uit onderzoekt dat dit bij jongens vaker een probleem is dan bij meisjes.
  In een aantal gevallen gaat de agenesie gepaard met spina bifida, faciale en oculaire afwijkingen, micro-encephalie en hydrocephalus. Epilepsie en mentale retardatie kunnen eveneens voorkomen. De diagnose kan alleen gesteld worden op basis van een MRI-scan of aanverwante methoden. Een aangeboren afwijking van de hersenbalk treedt meestal op in de tiende week van de zwangerschap en kan veroorzaakt worden door een stoornis in de embryonale

  Cognitieve
  ontwikkeling van het zenuwstelsel, waarbij men aanneemt dat een genetische oorzaak hier debet aan is. Heel vaak ziet men dan een diversiteit aan cerebrale afwijkingen ontstaan, gekoppeld aan een scala van diverse cognitieve stoornissen. Diverse studies stellen dat deze kinderen opvallen vanuit hun intellectueel, sociaal emotioneel en neuropsychologische functioneren, ongeacht of men zich richtte op kinderen met o zonder mentale retardatie.
  Cognitief functioneren
  Heubrock en Petermann (2000) stellen dat een kenmerkend verschijnsel gevonden kan worden in de IQ verschillen. Het

  Het
  performale intelligentieniveau zou per definitiescoort significant lager scoren (één of twee standaarddeviaties). De resultaten van dergelijke onderzoeken op dat gebied zijn echter nog steeds onduidelijk. Wel valt op deat een aantal kinderen lager scoren op visuomotorische taken.
  Tager-Flusberg (1999) stelt dat het verschil tussen verbale intelligentie (VIQ) en performale intelligentie (PIQ) geenszins een must is. Wel kan er een verschil bestaan binnen het subtestniveau en kan men verschillen ontdekken tussen de onderzochte kinderen met en zonder aandoening van het CC. Als kanttekening hierbij dient echter vermeld te worden dat het verbale IQ geen uitspraken geeft over het te verrichten subtielere neurolinguistisch onderzoek.
  Rourke (1995) geeft ook aan dat bij een neuropsychologische analyse niet altijd opvallend verschillen gevonden werden tussen het VIQ en PIQ bij cognitief onderzoek met de WISC-R, maar dat ook zij opvallende verschillen vonden op de subtesten van de WISC-R.
  Een verschil tussen VIQ en PIQ van een standaarddeviatie kan aanwezig zijn, waarbij het perormale IQ duidelijk lager is
  standaarddeviaties) dan het verbale IQ. Recentelijk onderzoek toont echter aan dat dit niet altijd het geval hoeft te zijn. Het IQ kan zelfs harmonisch zijn.
  De driefactor analyse van Kaufman zou wel eens steun kunnen bieden. De perceptuele organisatie moet dan wel opvallend afwijken, hetgeen herkenbaar is vanuit de subtesten plaatjes ordenen, blokpatronen en doolhoven. Er zijn echter ook nog andere opvallendheden te vermelden. Er worden geen uitspraken vermeld over kinderen beneden en boven de zeven jaar, dus de ontwikkeling van de witte stof wordt hier niet in meegenomen. Banich (2000) en Rourke (1995) stellen wel dat vanuit klinisch neuropsychologische observatie deze kinderen problemen kunnen vertonen in het snel kunnen anticiperen op acties en het focussen vanuit oogvolgbewegingen en dat zij moelijkheden ondervinden in het integreren van visuele, sensorische en emotionele informatie tot gedragsplanning.

  Taal
  Bij volwassenen vond menVaak zijn er problemen in
  ...
  de word-fluency. Zo vonden enkele wetenschappers bij jong volwassenenOok presteren mensen met een gemiddelde intelligentie, problemen in het woordbegrip die gerelateerd werden aan auditieve verwerking. Sanders (1989) vond bij een meisje met een gemiddelde intelligentie eveneens problemen met het woordbegrip en woordenschat. Nauwkeuriger taalonderzoek toonde aan dat zij problemen had met het aanvullen van zinnen waarbij zelfstandig oplossingen moesten worden geformuleerd aan de hand van een probleemstelling. Heubroch (2000) stelt dat deze kinderen minder goed presteren op de subtesten: woordbegrip en woordenschat. Ze vertonen eveneens stoornissen in het lezen, schrijven en het spellen van woorden. Hij stelt ook dat een aantal kinderenNLD vaak slechter op de
  ...
  informatieverwerking en oplossingstrategieën, slechter presteren. Weer andere onderzoekers stellen dat dit geen afdoende bewijs hoeft te zijn voor een dysfunctioneren. Rourke (1995) beschreef een rekenstoornis bij een 15-jarige jongen met een agenesie die absoluut geen taalproblemen in welke vorm dan ook kende.
  Motoriek
  Men ontdekte stoornissen in de fijne motoriek die betrekking hadden op het uitvoeren van complexere motorische taken, waarbij met beide handen afzonderlijk lijnen en figuren moesten worden nagetekend. Sommige onderzoekers stellen dat deze kinderen opmerkelijk beter presteren op complexere motorische taken waarbij ze gebruik konden maken van een visuele feedback.
  oplossingstrategieën.
  Visuele waarneming
  Uit gevalsstudies blijkt dat deze kinderenProblemen op dit het gebied
  ...
  visuele waarneming talloze problemen kunnen ondervinden. Deze problemen richten zich op visuo-perceptieve en visueel-constructieve taken:taken als detailwaarneming, gestaltclosure,
  ...
  spatieel ruimtelijke relaties (Banich en Brown, 2000).relaties. Op de
  ...
  en doolhoven. Banich stelt dat mogelijk leeftijd, maturatie van het centrale zenuwstelsel en de complexiteit van taken hier debet aan kunnen zijn.
  Aandacht en geheugen
  Rourke (1995) stelt dat opOp het gebied
  ...
  de aandacht is de visuele
  ...
  waarneming minder goed is, ondanks datgoed, zelfs als de kinderen alert zijn. Bij het geheugen vond men onder andere stoornissen op het gebied van het visuo-motorische en spatieel geheugen. Het bleekblijkt dat, indien
  ...
  hun geheugen moestenmoeten oplossen, er
  ...
  aanpak beschikbaar was.
  Sociaal-emotioneel
  is.
  Sociaal- emotionele ontwikkeling

  De volgende aspecten blijken prominent aanwezig te zijn:
  Zich moeilijk kunnen aanpassen aan nieuwe situaties.
  ...
  Veel kinderen worden door de omgeving overschat omdat ze ogenschijnlijk normaal functioneren, hetgeen ertoe kan leiden dat ze aan verwachtingen moeten voldoen die ze niet kunnen waarmaken, wat ten koste kan gaan van hun leerprestaties.
  Deze kinderen hebben problemen met het interpreteren van eenvoudige grappen, de essentie wordt vaak niet begrepen.
  Het meest opvallende gedrag van leerlingen met deze stoornis
  Het performale IQ is beduidend lager dan het verbale IQ
  Al jong praten en een sterke vocabulaire ontwikkeling
  Een zeer goed verbaal/auditief geheugen
  Sterk oog voor details
  Vroeg kunnen lezen en uitstekend kunnen spellen
  Welbespraakt
  Coördinatieproblemen
  Evenwichtsproblemen
  Problemen met de fijne motoriek
  Een gebrekkig visueel geheugen
  Slecht ruimtelijk inzicht
  Begrijpt non-verbale communicatie vaak niet (goed)
  Moeite met veranderingen en nieuwe situaties
  Hyaten in sociale intelligentie en interactie
  Mogelijkheden om deze stoornis te behandelen
  Er is medicatie mogelijk. Seroxat is een middel dat aangeraden wordt voor volwassenen maar niet voor kinderen. Zij zouden visolie kunnen gebruiken. Zeker toen uit onderzoek bleek dat erg veel mensen die Seroxat gebruikten zelfmoordpogingen hadden ondernomen.
  Gevolgen voor het onderwijs
  Doordat kinderen met NLD verbaal vaak sterk zijn worden ze snel overschat, hetgeen ertoe kan leiden dat ze aan verwachtingen moeten voldoen die ze niet kunnen waarmaken, wat ten koste kan gaan van hun leerprestaties. Vaak zijn er problemen met rekenen en begrijpend lezen. Ook heeft een leerling met NLD moeite met:
  Logisch redeneren
  Het geleerde toepassen binnen een nieuwe context
  Ruimtelijk inzicht
  Puzzelen
  Een aantal oplossingen:
  De te verwerken leerstof beetje bij beetje aanbieden
  Veel oefenmateriaal aanbieden, waarin hetzelfde kunstje steeds herhaald kan worden
  Een rustige omgeving bieden
  De leerling goed voorbereiden op veranderingen
  Veel structuur bieden
  Bronnen:
  www.pobos.nl
  http://www.med.umich.edu/yourchild/topics/nld.htm
  Monique Baard - Ongewild lastig , in de puberteit en adolescentie

  (view changes)
  8:03 am
 3. page Documenten edited ... Startdocument groep 4 {Startdocument van groep 4.docx} Bijlage kennis en ervaring {Bijlag…
  ...
  Startdocument groep 4
  {Startdocument van groep 4.docx}
  Bijlage kennis en ervaring
  {Bijlage Ellen Meurs 1041229Fase 0.docx}

  Verklaringen en handwijzers
  {Handelingswijzer voor NLD.doc}
  (view changes)
  7:35 am

Wednesday, March 24

 1. page Protocollen edited {Protocol-ADHD-Maarten.docx} {protocollen Beukenrode vervolg - Hester.zip} {Protocollen Beuken…
  {Protocol-ADHD-Maarten.docx} {protocollen Beukenrode vervolg - Hester.zip}
  {Protocollen Beukenrode - Hester.zip}

  {Protocol Faalangst-Cyril.doc}
  (view changes)
  1:22 pm

Monday, March 22

 1. page Documenten edited {Draaiboek {AD(H)D-powerpoint-Ellen&Maarten.pptx} {Draaiboek workshop ODD {Draaiboek work…
  {Draaiboek{AD(H)D-powerpoint-Ellen&Maarten.pptx} {Draaiboek workshop ODD
  {Draaiboek workshop AD(H)D- Maarten en Ellen.docx} {Herken de Stoornis ADHD of ADD.htm} {Handwijzers workshop123.docx}
  Startdocument groep 4
  (view changes)
  1:35 pm
 2. page Onderzoek werkplek edited {Onderzoek werkplek - Hester.doc} {Onderzoek werkplek Theo.doc} {Onderzoek werkplek-Ellen.docx…
  {Onderzoek werkplek - Hester.doc} {Onderzoek werkplek Theo.doc}
  {Onderzoek werkplek-Ellen.docx}
  {onderzoek werkplek tom.docx}
  (view changes)
  9:40 am

More