NLD


Wat is NLD?

NLD is de afkorting voor Nonverbal Learning Disabilities, vertaald: Non Verbale Leerstoornissen.
NLD is een neuropsychologische aandoening als gevolg van een niet of te weinig aanwezig zijn van een bepaalde stof (witte stof) in de rechterhersenhelft. De stof draagt deze naam, door het hoge gehalte aan myeline (een vetachtige substantie in de zenuwschede) die zich rondom de axonen (neurieten) bevindt, waardoor de vezelbanen een witglinsterende kleur krijgen. Op de Magnetic Resonance Imaging Scan (MRI-scan) is dat ook duidelijk zichtbaar. Deze witte stof vormt een beschermlaag rondom de zenuwvezels. Deze zenuwvezels (uitlopers van zenuwcellen) geven prikkels door. Het zijn prikkels van wat wij voelen, zien, horen, ruiken, proeven enzovoort. Wanneer deze witte stof op de een of andere wijze ontbreekt of is aangetast, verloopt de neurologische prikkelverwerking niet goed. Deze neurologische aandoening leidt in de regel tot allerlei andere problemen, zoals bijvoorbeeld een achterstand in de fijnmotorische ontwikkeling, de ontwikkeling van het ruimtelijk inzicht, de sociale vaardigheden en het minder goed verlopen van leerprocessen op school.
Uit onderzoek blijkt dat in de rechter hersenhelft meer witte stof aanwezig is dan in de linker. Een aantasting van witte stof zou daarom meer negatieve gevolgen hebben voor de rechter hersenhelft dan voor de linker met als gevolg een onevenwichtige groei van beide hersenhelften.
Het is dan moeilijk prikkels die aan beide lichaamshelften worden waargenomen te integreren. Een voorbeeld hiervan is een patiënt die met gesloten ogen een voorwerp in de linkerhand neemt, maar dat niet meer kan benoemen, omdat de sensorische informatie van de rechterhersenhelft niet meer naar de linkerhersenhelft gestuurd kan worden (hierin bevindt zich meestal de spraak).
Bovendien geldt dat om complexere problemen op te kunnen lossen, de kracht van één processor (dus één hersenhelft) niet voldoende is en dus communicatie tussen beide hersenhelften nodig is.
Jonge kinderen met NLD kunnen soms moeilijk begrippen aan visuele waarneming koppelen. De informatie kan wel intrahemisfeer (binnen één hersenhelft) verwerkt worden, maar het blijkt dan dat de interhemisfere (communicatie tussen beide hersenhelften) verwerking nog te complex is.


Cognitieve ontwikkeling

Het performale intelligentieniveau scoort significant lager (één of twee standaarddeviaties) dan het verbale IQ.


Taal

Vaak zijn er problemen in het woordbegrip en de word-fluency. Ook presteren mensen met NLD vaak slechter op de semantisch- linguistische taken, die gekoppeld zijn aan informatieverwerking en oplossingstrategieën.


Visuele waarneming

Problemen op het gebied van visuele waarneming richten zich op taken als detailwaarneming, gestaltclosure, kopiëren van figuren, motorische precisie, oog-handcoördinatie en spatieel ruimtelijke relaties. Op de intelligentietesten vond men uitvallen op de subtesten: figuur leggen, blokpatronen en doolhoven.


Aandacht en geheugen

Op het gebied van de aandacht is de visuele en tactiele waarneming minder goed, zelfs als de kinderen alert zijn. Het blijkt dat, indien deze kinderen een probleem vanuit hun geheugen moeten oplossen, er geen plan van aanpak beschikbaar is.


Sociaal- emotionele ontwikkeling

De volgende aspecten blijken prominent aanwezig te zijn:

 • Zich moeilijk kunnen aanpassen aan nieuwe situaties.
 • Het sociale competentieniveau is zwak. Kinderen met NLD hebben moeite om nieuwe situaties te interpreteren, waardoor ze nogal snel in conflict kunnen komen met de omgeving. Deze kinderen hebben opvallend weinig zelfvertrouwen en zijn faalangstig in nieuwe situaties.
 • Veel kinderen worden door de omgeving overschat omdat ze ogenschijnlijk normaal functioneren, hetgeen ertoe kan leiden dat ze aan verwachtingen moeten voldoen die ze niet kunnen waarmaken, wat ten koste kan gaan van hun leerprestaties.
 • Deze kinderen hebben problemen met het interpreteren van eenvoudige grappen, de essentie wordt vaak niet begrepen.

Het meest opvallende gedrag van leerlingen met deze stoornis
 • Het performale IQ is beduidend lager dan het verbale IQ
 • Al jong praten en een sterke vocabulaire ontwikkeling
 • Een zeer goed verbaal/auditief geheugen
 • Sterk oog voor details
 • Vroeg kunnen lezen en uitstekend kunnen spellen
 • Welbespraakt
 • Coördinatieproblemen
 • Evenwichtsproblemen
 • Problemen met de fijne motoriek
 • Een gebrekkig visueel geheugen
 • Slecht ruimtelijk inzicht
 • Begrijpt non-verbale communicatie vaak niet (goed)
 • Moeite met veranderingen en nieuwe situaties
 • Hyaten in sociale intelligentie en interactie


Mogelijkheden om deze stoornis te behandelen

Er is medicatie mogelijk. Seroxat is een middel dat aangeraden wordt voor volwassenen maar niet voor kinderen. Zij zouden visolie kunnen gebruiken. Zeker toen uit onderzoek bleek dat erg veel mensen die Seroxat gebruikten zelfmoordpogingen hadden ondernomen.


Gevolgen voor het onderwijs

Doordat kinderen met NLD verbaal vaak sterk zijn worden ze snel overschat, hetgeen ertoe kan leiden dat ze aan verwachtingen moeten voldoen die ze niet kunnen waarmaken, wat ten koste kan gaan van hun leerprestaties. Vaak zijn er problemen met rekenen en begrijpend lezen. Ook heeft een leerling met NLD moeite met:

 • Logisch redeneren
 • Het geleerde toepassen binnen een nieuwe context
 • Ruimtelijk inzicht
 • Puzzelen

Een aantal oplossingen:
  • De te verwerken leerstof beetje bij beetje aanbieden
  • Veel oefenmateriaal aanbieden, waarin hetzelfde kunstje steeds herhaald kan worden
  • Een rustige omgeving bieden
  • De leerling goed voorbereiden op veranderingen
  • Veel structuur bieden

Bronnen: