image004.gif
DysfasieWat moet ik doen,
als de gedachten in mijn hoofd,
geen woordjes vinden,
om zich aan vast te haken?
Wat als er iemand een vraag stelt
en ik niet kan antwoorden,
omdat de woorden ineens verdwenen zijn?
Soms word ik er boos om
en ben ik er verdrietig door
.Soms voel ik mij dom,
omdat ze me niet begrijpen.
Misschien kan jij me helpen.
Kunnen we samen op zoek gaan
naar de woorden,die ik niet vinden kan.
Definitie:
“Dysfasie is een specifieke stoornis van de taal, gekenmerkt door erge problemen qua taalbegrip en/of gesproken taal. Het is een primaire stoornis: er is dus geen sprake van gehoorverlies, verstandelijke handicap of emotionele stoornissen.”
Er worden 2
categorieën onderscheiden van zware dysfasie, namelijk dysfasie met overwegend expressieve problemen en dysfasie met overwegend receptieve problemen.

Criteria:

stoornis van het opnemen van informatie
stoornis van het coderen
stoornis van het oproepen van woordenschat
vertraagde spontaniteit
stoornis van het verbale begrip die niet toe te schrijven is aan de woordenschat of het geheugen.


Oorzaken:

De oorzaak van dysfasie is neurologisch bepaald.
Ook is er een duidelijke erfelijkheid te onderscheiden.
Omdat er veel kenmerken bijkomen van ADHD en NLD wordt er gezocht naar een verband tussen oorzaak van deze stoornissen en dysfasie.
Helaas is dit een vrij nieuwe stoornis waar nog te weinig bekend is.


Gevolgen ontwikkeling:

Kinderen met dysfasie voelen zich vaak niet begrepen.
Uitingen daarvan zijn, huilbuien, agressie en depressies.
Kinderen met dysfasie kunnen ODD gedrag gaan vertonen omdat ze overal de beste in willen zijn om complimenten te ontvangen.
Zij kunnen emoties en tegenslagen niet verbaal verwerken en uitten dat in gedrag.
Het is van groot belang dat dysfasie op jonge leeftijd vastgesteld wordt om zo met therapie nog veel te kunnen bereiken.
Na het zevende levensjaar wordt dit al erg lastig.
Kinderen waarbij op puberleeftijd pas dysfasie vastgesteld wordt kunnen veel patronen niet meer doorbreken.
Zij vallen buiten de boot wat betreft behandeling en kunnen daar erg onzeker door worden.


Kenmerken op school:

-De taalontwikkeling komt niet of zeer laat en traag op gang;
-Het spreken op verzoek is moeilijk.
-Woordvindingsproblemen leiden tot niet vloeiende formuleringen;
-Het is moeilijk verschillende ideeën in een verhaal met elkaar te verbinden;
-Het taalbegrip is beter dan de taalproductie;
-Het taalprobleem is hardnekkig en didactisch resistent;
-Kind kan van een op andere moment ontploffen na bijv. een commandovraag.
-Kind is perfectionistisch en snel jaloers als anderen iets beter kunnenProblemen specifieke vakken:
Spreekbeurten en onverwachte mondelinge opdrachten met name bij de talen is een groot probleem.
Creatieve opdrachten bij expressievakken zijn moeilijk uit te voeren omdat deze kinderen hun ideeen niet om kunnen zetten
naar woorden of daden.
Visuele opdrachten zoals bij aardrijkskunde of geschiedenis zijn problematisch.
Video;s slaan deze kinderen tot in de kleinste details op in hun hoofd.
Maar het beantwoorden van vragen over betreffende video;s lukt niet.


Problemen dagelijks leven:
Niet kunnen verwoorden van emoties of gebeurtenissen
Verhalen chaotisch vertellen.
Agressief gedrag in 'onveilige' situaties
Extreme jaloezie


Behandeling

Logopedie om woorden en gebaren en klanken te combineren en zo te werken aan taal en beeldverwerking.
Rustige en veilige omgeving creeeren waar het kind zich zelf kan en mag zijn.
Kind leren plannen en vooruit leren denken.
Aanleren van overzichtschema;s om onverwachte situaties te vermijden
Tan-Soderbergh methode: Deze methode zet het lezen in als middel om het spreken te verbeteren


Tips:
1. Voorzieningen
Logopedie
Gebruik van stickers en plaatjes om dingen duidelijk te maken


2. School:
Veelal wordt er een dyslexieverklaring afgegeven om kind meer tijd te geven bij toetsen of kortere toetsen
Tevens wordt er minder op woordfouten gelet.
Zet huiswerk en dergelijke op bord en controleer de agenda.
Geef nooit onverwachte toetsen of opdrachten maar bereidt het kind erop voor.
Ga bij creatieve opdrachten naast het kind zitten en bespreek zijn ideeen en help het kind dit op papier te zetten.
Hiermee voorkom je dat het kind de hele les niets doet en vervolgens boos en huilend thuis komt.
Stel geen directe commando vragen.


3. Ouders en docent
Geef het kind de tijd en ruimte waardoor hij zich begrepen voelt.
Zorg voor een veilig en rustig overzichtelijk klimaat.
Praat veel met het kind over ontstane situaties ( mbt gedrag)
Laat het kind zijn verhaal doen ook al duurt het soms langer dan normaal.
Maak veel gebruik van geheugensteuntjes en trucjes


Comorbiditeit:
Als complicatie komen vaak voor: verbale ontwikkelingsdyspraxie, dyslexie, autistiform syndroom.
Grote overeenkomsten met ADHD en NLD
.


Bijlagen:
Ervaringen van deskundigen komen in documenten te staan.


Literatuur:
Omgaan met een dysfatisch kind, R.Grauwels en G. De Nooij,
Taaltherapie voor kinderen met taalontwikkelingsstoornissen, Leen van den Dungen,
Ik heet niet (b)dom, Leren leven met leerstoornissen, Anny Cooreman en Marleen Bringmans,
Scriptie
Dysfasie psycho-educatie door Ineke Snoeck
Leerling met dysfasie in de klas- aanpak van een docent door Smeuninx Tine, Van Ackere Lien, Weyns Lynn.
Dysfatische ontwikkeling, Xavier Tan

Links
http://www.taalsite.nl/bibliotheek/lexicon/00088/
http://www.ouders.nl/mdysfasie1.htm


Gesprekken met logopediegroep BUMA Chantal de Bruijn
http://www.logopediebuma.nl